Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2012

sorrowfullsong
2053 f912
Reposted frommagggy magggy viakropki kropki
sorrowfullsong
Przy herbacie ludzie się poznają. Przy winie kochają, zaś przy kawie rozstają. Uważaj co pijesz.
Reposted fromluluu luluu vialottee lottee
sorrowfullsong
1915 708c
Reposted frommalpkabonobo malpkabonobo vialottee lottee
sorrowfullsong
0198 ea0b
sorrowfullsong
0420 0be6
Reposted fromsbguys sbguys vialottee lottee
sorrowfullsong
Reposted fromskrawki skrawki vialottee lottee
sorrowfullsong
7924 380a 500
Reposted frometerycznie eterycznie vialottee lottee
sorrowfullsong
Reposted fromlorem-ipsum lorem-ipsum vialottee lottee
sorrowfullsong
4282 2670 500
Reposted fromagnessa agnessa vialottee lottee
sorrowfullsong
7024 05eb 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialottee lottee
sorrowfullsong
5952 ede9
sorrowfullsong
0477 ca55
Reposted frombookinistka bookinistka
sorrowfullsong
0571 ffe1
mom, please !!!
Reposted from160cm 160cm
sorrowfullsong
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano. Nie mówiąc o postanowieniach.
— J.L.Wiśniewski "Los powtórzony"
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viadaytripper daytripper
sorrowfullsong
7393 aa56
Audrey
Reposted fromdaytripper daytripper
sorrowfullsong

December 05 2011

sorrowfullsong
Czasem chciałabym wiedzieć, o co chodzi tak naprawdę facetom, którzy kiedyś byli wszystkim, a dziś mówią o tym, że nigdy nic dla niego się nie znaczyło...

December 03 2011

sorrowfullsong
8626 4669
wild and homeless books
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viadaytripper daytripper
sorrowfullsong
6442 a09c
Reposted fromendlessdreams endlessdreams viadaytripper daytripper
sorrowfullsong
3601 6611
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl